top of page

ข้อกำหนดในการใช้งาน Wix App Market

ออกผลบังคับใช้: วันที่ 12 กันยายน 2557
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Wix Application Market

ข้อกำหนดในการใช้งาน Wix App Market เหล่านี้ (ซึ่งจากนี้เป็นต้นไปจะเรียกว่า "ข้อกำหนดในการใช้งาน App Market") เป็นข้อตกลงทางกฎหมายจากและระหว่างบริษัท Wix.com จำกัด (ซึ่งจากนี้เป็นต้นไปจะเรียกว่า "Wix" หรือ "เรา") กับผู้บริโภคแต่ละราย (ซึ่งจากนี้เป็นต้นไปจะเรียกว่า "คุณ" หรือ "ผู้ใช้" และ "ของคุณ") และกำหนดข้อกำหนดในการใช้งานและเงื่อนไขซึ่งจะกำกับดูแลการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ของแอปพลิเคชันซอฟท์แวร์หรือบริการที่ Wix เสนอให้ ผ่านตลาดแอปพลิเคชันของ Wix (จากนี้ไปคือ "App Market") และแอปพลิเคชันสำหรับมือถือแต่ละตัวที่มีเสนอให้ใน App Market (จากนี้เป็นต้นไปจะเรียกว่า "แอ็พ") โปรดทราบว่าข้อกำหนดในการใช้งาน App Market เหล่านี้เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมจากข้อกำหนดของบริการที่กำกับดูแลการใช้งานแอ็พหรือการเสนอบริการเพิ่มเติมของ Wix  จึงถือว่ารวมอยู่ในข้อกำหนดนี้เช่นกันและควรต้องอ่านร่วมกันด้วย นอกจากนี้แล้ว Wix ยังขอแนะนำให้ศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราด้วย โดยรวมแล้วเราจะเรียกข้อกำหนดของบริการ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อกำหนดในการใช้งาน App Market เหล่านี้รวมกันว่า "ข้อกำหนดของ Wix"

 

ก่อนที่จะใช้แอ็พใดก็ตาม คุณต้องเห็นพ้องว่าคุณมีพันธะผูกมัดตามข้อกำหนดในการใช้งาน App Market เหล่านี้ การเข้าถึงหรือการใช้ App Market หรือแอ็พใดก็ตาม หรือการยอมรับข้อกำหนดของบริการหรือ

ข้อกำหนดในการใช้งาน App Market อื่นใดเพิ่มเติม (ประการใดก็ตามที่เกิดขึ้นก่อน) จะส่งผลต่อคำยอมรับ

ข้อกำหนดของ Wix ของคุณ ฉะนั้นกรุณาอ่านข้อกำหนดของ Wix นอกจากนี้ข้อกำหนดของ Wix จะมีผลบังคับใช้กับการเข้าชมของคุณทุกครั้ง รวมทั้งกิจกรรมของคุณที่ดำเนินการในหรือผ่าน App Market (หรือผ่านแอ็พใดที่เสนอในนั้น) หากคุณไม่ประสงค์ที่จะปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ Wix คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้แอ็พ และควรหยุดใช้และถอนการติดตั้ง รวมทั้งลบหรือทำลายแอ็พหรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่คุณมีในครอบครองหรือในอำนาจควบคุมออกด้วย

1. การใช้และการติดตั้งแอ็พ

App Market เสนอโอกาสให้ผู้ใช้รับสิทธิใช้ ส่งผลให้สามารถเข้าสู่และติดตั้งแอ็พนั้นๆ เพื่อใช้กับบริการของเว็บไซต์ที่ Wix เสนอ แอ็พจำนวนมากได้รับการพัฒนา เสนอ จัดให้ และมอบสิทธิให้คุณใช้จากนักพัฒนาจากภายนอกหรือผู้ทรงสิทธิ (จากนี้ไปเราจะเรียกองค์กรเหล่านี้โดยรวมว่า "นักพัฒนาจากภายนอก") แอ็พที่ได้รับการเสนอและจัดให้โดย Wix จะแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจน พร้อมไปกับแอ็พอื่นทั้งหมดที่เสนอและจัดให้โดยนักพัฒนาจากภายนอก

 

บางครั้งเราอาจเสนอลดราคา แต้มสะสม และโปรโมชั่นอื่นๆ ซึ่งผู้ใช้อาจนำมาใช้ได้ใน App Market โปรดทราบว่าในกรณีของโปรโมชั่น Wix มีสิทธิปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกโปรโมชั่นดังกล่าวได้ทุกเมื่อ ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่มีผลบังคับใช้กับโปรโมชั่นเหล่านั้นจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับโปรโมชั่นแต่ละตัวแยกต่างหาก และ Wix อาจประกาศการเปลี่ยนแปลงที่กระทำผ่านการติดต่อสื่อสารโดยตรงกับผู้ใช้ หรือด้วยคำประกาศทั่วไปผ่าน App Market ดั่งที่คุณได้ตกลงว่าจะปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในการใช้งาน Wix ขอมอบสิทธิในการเข้าถึงและใช้ App Market ให้กับคุณผ่านข้อกำหนดเหล่านี้ไว้ ณ ที่นี่ ซึ่งจะเป็นในลักษณะที่จำกัด ไม่เป็นเอกสิทธิ ไม่สามารถโอนได้ ไม่สามารถมอบสิทธิต่อได้ และยกเลิกไม่ได้ เพื่อจุดประสงค์ในการเบราวซ์ ระบุตำแหน่ง หรือซื้อสิทธิใช้งานแอ็พที่ Wix หรือนักพัฒนาจากภายนอกของ Wix เสนอเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิอื่นทั้งหมดที่ Wix ไม่ได้มอบให้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้เองคุณจึงไม่มีสิทธิใช้ App Market

ในลักษณะที่ข้อกำหนดในการใช้งาน App Market เหล่านี้ไม่ได้อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้กระทำหรือยังมีความกำกวมอยู่ ทาง Wix เป็นผู้ถือสิทธิ กรรมสิทธิ์ และส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของ App Market นอกจากนั้น Wix หรือนักพัฒนาจากภายนอกของตนเป็นผู้ถือสิทธิ กรรมสิทธิ์ และส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในแอ็พที่เสนอให้ผู้ใช้ ซึ่งรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา

 

WIX ไม่ขึ้นกับหรือมีหน้าที่รับผิดชอบเนื้อหา การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง หรือประสิทธิภาพของแอ็พใดที่บุคคลภายนอกเสนอให้ และการใช้งานแอ็พนั้นๆ ถือว่าอยู่และจะอยู่ในดุลพินิจของคุณเองเสมอ นักพัฒนาจากภายนอกทุกรายเป็นนักพัฒนาอิสระและไม่ขึ้นกับ WIX ทาง WIX ไม่มีอำนาจควบคุมและจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับแอ็พใดๆ รวมทั้งเนื้อหา การปฏิบัติงาน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อกำหนดในการใช้งานของแอ็พนั้น (และการเสนอ การจัดแสดง ข้อกำหนด เงื่อนไข หรือนโยบาย ของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือของข้อกำหนดในการใช้งาน) และสินค้าหรือบริการที่มีให้เลือกหรือที่เกี่ยวข้อง คุณรับทราบและเห็นพ้อง ณ ที่นี้ว่า Wix ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบและ(จะ)ไม่รับผิดชอบความเสียหายต่อแอ็พใดที่นักพัฒนาจากภายนอกเสนอ  นอกจากนั้นแล้วไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม คุณจะไม่อนุมานว่าการที่เราอ้างอิงถึงนักพัฒนาจากภายนอกหรือแอ็พจากบุคคลภายนอกเป็นการลงนามสนับสนุนบุคคลภายนอก แอ็พนั้นๆ หรือสินค้าหรือบริการที่บุคคลภายนอกในหรือผ่านแอ็พดังกล่าวนำเสนอ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละแอ็พ เพื่อระบุถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่เสนอ จัด และมอบสิทธิให้ใช้แอ็พนั้น Wix เป็นเพียงคนกลางที่มอบโอกาสให้ผู้ใช้เข้าถึงและใช้แอ็พได้ ผู้ใช้ไม่ควรอนุมานสิทธิในการเข้าถึงและใช้ App Market ว่า Wix เป็นผู้เผยแพร่ ผู้ให้บริการ หรือผู้มอบสิทธิให้ใช้แอ็พ หาก Wix เองไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นผู้เสนอหรือจัดให้ใช้แอ็พนั้นผ่านทาง App Market

 

App Market หรือแอ็พต่างๆ ใน App Market อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกด้วย (เรียกโดยรวมว่า "ไซต์ของบุคคลภายนอก") ไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจาก Wix เสมอไป และอยู่ในความครอบครอง ในอำนาจควบคุม และ/หรืออยู่ในการดูแลของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเท่านั้นโดยที่ Wix ไม่มีอำนาจควบคุมแต่อย่างใดเลย นอกเหนือจากนั้น Wix อาจเสนอเนื้อหาจากบุคคลภายนอกใน App Market ตามวิจารณญาณของตน ("เนื้อหาจากบุคคลภายนอก") เนื้อหาจากบุคคลภายนอกจะถูกสร้าง แก้ไข เผยแพร่ ดูแล และโอนจากบุคคลภายนอก ฉะนั้น Wix จึงขอปฏิเสธอย่างชัดเจนไว้ ณ ที่นี้และจะไม่รับผิดชอบความเสียหายหรือทำหน้าที่รับผิดชอบต่อ (๑) เนื้อหาจากบุคคลภายนอกที่ปรากฏใน App Market หรือ (๒) เนื้อหา ความเที่ยงตรงของข้อมูล และ/หรือคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่เสนอ โดย มีให้เลือกผ่าน หรือที่โฆษณาอยู่ในไซต์ของบุคคลภายนอก ซึ่งเข้าถึงได้ผ่านลิงก์ใน App Market นอกจากนั้นไซต์ของบุคคลภายนอกและเนื้อหาจากบุคคลภายนอกไม่ถือเป็นการบ่งชี้ว่า Wix ลงนามสนับสนุนบุคคลภายนอกนั้น หรือสนับสนุนเนื้อหาจากบุคคลภายนอก เว็บไซต์ เครือข่าย เพจ หรือสินค้าหรือบริการที่บุคคลภายนอกเสนอ

 

ยิ่งไปกว่านั้นแอ็พใน App Market อาจอนุญาตให้เข้าถึงบางบริการจากบุคคลภายนอก รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงแพลทฟอร์ม API, บริการทางการตลาดและโฆษณา, แพลทฟอร์มของโซเชียลเน็ตเวิร์ค, บริการเผยแพร่และจัดส่ง, บริการ e-commerce และบริการอื่นๆ (ซึ่งจากนี้ไปจะเรียกบริการจากบุคคลภายนอกดังกล่าวโดยรวมว่า "บริการจากบุคคลภายนอก") ในแง่ของการใช้บริการจากบุคคลภายนอก โปรดทราบว่าคุณอาจต้องยอมรับการอัพเดตหรืออัพเกรดเพิ่มเติมไปยังแอ็พบางแอ็พเป็นระยะ เพื่อให้คุณสามารถใช้แอ็พนั้นหรือใช้แอ็พผ่าน App Market ได้ต่อไป ในแง่ของการใช้บริการจากบุคคลภายนอก โปรดทราบด้วยว่าแอ็พดังกล่าวอาจรวบรวมหรือใช้ข้อมูลเฉพาะ รวมทั้งข้อมูลที่ระบุตัวปัจเจกบุคคลได้ เพราะฉะนั้นกรุณาศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แต่ละแอ็พเสนอ

 

Wix ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบและ(จะ)ไม่รับผิดชอบความเสียหายต่อบริการจากบุคคลภายนอก

โปรดทราบด้วยว่า Wix อาจยุติการเลือกใช้บริการจากบุคคลภายนอกหรือการนำบริการจากบุคคลภายนอกใน App Market มาใช้ (รวมทั้งการนำแอ็พไปใช้) ได้ทุกเมื่อตามวิจารณญาณของตนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า การยุติดังกล่าวอาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์คุณสมบัติบางประการของแอ็พที่ App Market เสนอได้ ยิ่งไปกว่านั้นทาง Wix จะไม่รับผิดชอบต่อการยุติที่เกิดขึ้น

 

การที่คุณดาวน์โหลด เข้าถึง หรือใช้ App Market จะถือว่าคุณแสดงและรับประกันว่า (๑) คุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปีหรือบรรลุนิติภาวะแล้ว (๒) คุณจะมอบข้อมูลที่เป็นความจริง เที่ยงตรง ทันต่อสถานการณ์ และครบถ้วนสมบูรณ์เสมอเมื่อส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนใดๆ ก็ตาม หรือเมื่อมอบข้อมูลให้กับ Wix ผ่าน App Market และ (๓) ชำระค่าธรรมเนียมที่กำหนดทั้งหมดผ่านวิธีการชำระเงินที่ระบุและหรือที่ได้รับอนุญาตจาก Wix รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงด้วยบัตรเครดิตหรือบริการจัดการการชำระเงินทางออนไลน์ การละเมิดคำรับรองและการรับประกันที่เอ่ยไว้ข้างต้นจะถือว่าเป็นการมอบสิทธิให้ Wix สามารถยุติข้อกำหนดของ Wix ได้ทันที และ/หรือมอบสิทธิให้ Wix แสวงหาการชดใช้เยียวยาตามกฎหมายหรืออย่างเป็นธรรมได้

 

การลงทะเบียนเข้าถึงและใช้ App Market อาจกำหนดให้คุณกรอกทั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าถึงบางประการอื่นๆ ตามที่ Wix ระบุให้กับบัญชีของคุณเป็นครั้งคราวตามดุลพินิจ คุณเห็นพ้องในที่นี้ว่าจะเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นข้อมูลลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลภายนอกรับทราบ ก่อนที่จะได้รับคำยินยอมอย่างเป็นรายลักษณ์อักษรจาก Wix ซึ่งอาจเลือกไม่มอบคำยินยอมให้ก็ได้ ตามแต่วิจารณญาณ นอกจากนั้นคุณต้องแจ้งให้ Wix ทราบทันทีหากคุณสงสัยหรือตระหนักว่ารหัสผ่านของคุณสูญหายหรือถูกขโมย หรือมีการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ทาง Wix จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของคุณเอง (ไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม) อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดในการใช้งาน App Market เหล่านี้ให้สิทธิอนุญาตเพียงจำกัดในการเข้าถึงและใช้ App Market ฉะนั้นคุณจึงเห็นพ้อง ณ ที่นี้่ว่า Wix จะไม่โอนความเป็นเจ้าของหรือส่วนได้เสียใดหรือกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาใน App Market ให้กับคุณหรือบุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน App Market ของคุณ ข้อความ, รูปภาพกราฟิกส์, อินเทอร์เฟสผู้ใช้, อินเทอร์เฟสแสดงภาพ, รูปถ่าย, เสียง, งานศิลป์, โค้ดคอมพิวเตอร์ (รวมทั้งโค้ด html), โปรแกรม, ซอฟท์แวร์, สินค้า, ข้อมูล, และเอกสาร รวมทั้งดีไซน์การออกแบบ, โครงสร้าง, การเลือกสรร, การประสานงาน, การแสดงออก, "รูปลักษณ์และลักษณะการใช้งาน" และการจัดสรรเนื้อหาใดก็ตามที่มีอยู่หรือมีให้ใน App Market จะอยู่ในความครอบครอง ในอำนาจควบคุม และ/หรือเป็นสิทธิของ Wix หรือเหล่าสมาชิก ผู้ปกครอง ผู้ออกใบอนุญาต หรือบริษัทในเครือแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น WIX และชื่ออื่นทั้งหมด รวมทั้งโลโก้ เครื่องหมาย และไอคอนที่ระบุถึง Wix และสินค้าและ/หรือบริการของ Wix ถือว่าอยู่ในความครอบครองของ Wix แต่เพียงผู้เดียว และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวก่อนที่จะได้รับคำยินยอมอย่างเป็นรายลักษณ์อักษรจาก Wix จะถือว่าเป็นการกระทำต้องห้ามอย่างชัดเจน เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการอื่นๆ ที่ระบุได้ในหรือผ่าน App Market อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลภายนอก รวมทั้งของนักพัฒนาจากภายนอกได้ด้วย

 

คำวิจารณ์ ความคิดเห็น หรือการส่งเอกสารใดๆ ที่คุณทำให้กับ Wix หรือผ่านทาง App Market รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่คุณมอบให้ Wix ผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนและ/หรือฟอรัม (เรียกโดยรวมว่า "การส่งข้อมูล") จะถือว่าได้รวมสิทธิและสิทธิการใช้โดยไม่คิดค่าสิทธิอย่างตลอดไป ซึ่งเรียกกลับคืนไม่ได้ ที่โอนได้ ที่มอบสิทธิต่อได้ และไม่เป็นเอกสิทธิ์ เพื่อให้ Wix สามารถนำไปปรับใช้ เผยแพร่ ทำซ้ำ ส่งข้อมูลต่อ โอน จัดจำหน่าย คัดลอก ใช้ สร้างสรรค์ผลงานต่อเนื่อง และจัดแสดง (ทั้งหมดหรือเพียงส่วนหนึ่ง) ได้ทั่วโลก หรือดำเนินการกับการส่งข้อมูลเหล่านั้นโดยไม่ต้องได้รับอนุมัติหรือใช้วิจารณญาณเพิ่มเติมได้อย่างเต็มพิกัด ไม่ว่าจะในรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใดก็ตามที่ยังไม่เป็นที่รู้จักหรือที่ได้รับพัฒนาขึ้นในภายหลัง และคุณขอสละสิทธิเรียกร้องเป็นอื่นไว้ ณ ที่นี้

 

 

2. ข้อกำหนดการชำระเงิน การยกเลิก และการมอบเงินคืน

 

ก. แอ็พฟรีและวิจารณญาณในการใช้แอ็พ

 

แอ็พที่บุคคลภายนอกหรือ Wix เป็นผู้เสนออาจมีเสนอโดยมีหรือไม่มีค่าธรรมเนียม นอกจากนั้นแล้วนักพัฒนาทั้งจาก Wix และจากภายนอกอาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้แอ็พบางแอ็พของคุณตามดุลพินิจ คำประกาศจากแต่ละแอ็พที่เกี่ยวข้องจะระบุหรือเสนอเงื่อนไขเพิ่มเติม/ข้อจำกัดเหล่านั้นเอง ในกรณีที่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้แอ็พ คำประกาศจากแต่ละแอ็พจะระบุหรือเสนอค่าธรรมเนียมหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องด้วย โปรดทราบว่าการซื้อแอ็พถือเป็นการตัดสินใจที่สิ้นสุด และจะไม่อนุญาตให้มีการคืน ทดแทน หรือมอบเงินคืน  อย่างไรก็ตามตามดุลพินิจ ทาง Wix อาจมอบเงินคืนให้กับแอ็พที่ซื้อไปแต่ทำงานได้ไม่เหมาะสม การมอบเงินคืนดังกล่าวไม่ใช่การแสดงพันธะว่าจะมีการมอบเงินคืนในลักษณะเดิมหรือที่คล้ายคลึงกันอีกในอนาคต การกำหนดราคาและการมีแอ็พเสนอนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อตามวิจารณญาณของนักพัฒนาของ Wix หรือนักพัฒนาจากภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เปลี่ยนแปลงประเทศที่ระบุในบัญชีเรียกชำระเงินของคุณ App Market จะระบุอัตราค่าธรรมเนียมขณะนั้น รวมทั้งการมีเสนอให้ใช้ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไข หรือข้อจำกัด ณ เวลาที่ดาวน์โหลดหรือที่เข้าถึง ซึ่งอาจมีความท้าทายทางเทคนิคอยู่บ้างในแง่ของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินบางสกุล หากคุณเผชิญความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด คุณสามารถติดต่อเราได้ที่  support@wix.com แล้ว Wix จะติดต่อคุณเรื่องปัญหาการชำระเงินเป็นกรณีไป คุณเองเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมและภาษีทุกอย่าง (สำหรับแต่ละกรณี หากมี) สำหรับแอ็พที่คุณได้รับจาก App Market นอกจากนั้นแล้วหากคุณระบุว่าต้องการรับสิทธิการใช้แอ็พ จะถือว่าคุณมอบคำอนุญาตให้ Wix เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่คุณได้ระบุไว้ในบัญชีสำหรับทุกค่าธรรมเนียมและภาษีประจำแอ็พนั้นๆ เป็นครั้งคราวและเมื่อถึงกำหนดเวลาการชำระเงิน ไว้ ณ ที่นี้ด้วย โปรดทราบว่าสำหรับแอ็พจากนักพัฒนาจากภายนอก ทาง Wix ทำหน้าที่เป็นเพียงคนกลางที่จะช่วยสร้างความสะดวกในการเรียกเก็บหรือรวบรวมค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้องจากคุณ

 

ข. การเปลี่ยนแปลงราคา

 

เมื่อคุณขอรับสิทธิใช้แอ็พที่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียม โปรดทราบว่า Wix หรือนักพัฒนาจากภายนอกจะคิดค่าธรรมเนียมที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่ทำการดาวน์โหลดหรือขอรับสิทธิใช้แอ็พนั้น (หรือคุณสมบัติบางประการ) Wix จะระบุหรือแจ้งประกาศค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ณ เวลาที่ทำการดาวน์โหลดหรือขอรับสิทธิใช้และ Wix รวมทั้งนักพัฒนาจากภายนอกขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมสำหรับแอ็พ (หรือคุณสมบัติใด) นั้น หากภายหลังทาง Wix หรือนักพัฒนาจากภายนอกขึ้นราคาการเป็นสมาชิกหรือค่าธรรมเนียมสิ้นงวดประจำสำหรับแอ็พ การขึ้นราคาดังกล่าวจะออกผลบังคับใช้ในรอบชำระเงินถัดไป สำหรับแอ็พที่กำหนดให้ชำระเงินค่าการเป็นสมาชิกหรือค่าธรรมเนียมสิ้นงวดประจำแล้วนั้น หากคุณไม่ประสงค์ที่จะชำระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้แอ็พ คุณจะต้องลบหรือหยุดใช้แอ็พโดยสิ้นเชิงและแจ้งให้ Wix ทราบที่ support@wix.com หลังจากที่คุณลบและแจ้งให้ Wix ทราบก่อนวาระเรียกชำระเงินปัจจุบันจะสิ้นสุดลง คุณจะไม่ถูกเรียกชำระเงินสำหรับแอ็พนั้นอีกต่อไป อย่างไรก็ตามคุณจะไม่ได้รับเงินคืนสำหรับวาระเรียกชำระเงินปัจจุบัน

 

 

3. ข้อมูล

 

ก. WixHive และการรวบรวมข้อมูล

 

การใช้ App Market และแอ็พใดก็ตามอาจเป็นการมอบข้อมูลเกี่ยวกับการดาวน์โหลด การใช้ และประสิทธิภาพของแอ็พให้กับ Wix รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานแอ็พและ App Market ของคุณ เช่น การใช้แอ็พจาก App Market อาจมอบข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของอุปกรณ์ การเชื่อมต่อเครือข่าย ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ที่กำลังใช้แอ็พ ข้อมูลแจ้งว่าเปิดแอ็พเมื่อไร ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละเซสชั่น หรือทำไมแอ็พจึงไม่ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง App Market ยังนำ API ของ Wix เองไปใช้ ("WixHive") เพื่อจับข้อมูลจากการดำเนินการต่างๆ หรือ "กิจกรรม" ที่ทำผ่านแอ็พ เช่น รายละเอียดติดต่อ, ข้อความ, ลักษณะการใช้แอ็พ, การจับจ่าย, การจอง ฯลฯ Wix (จะ)เป็นผู้จัดเก็บและจัดการข้อมูลทั่วไปและจากกิจกรรมเหล่านี้ลงในฐานข้อมูลส่วนกลาง โปรดทราบว่า Wix อาจแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณให้แก่นักพัฒนาจากภายนอกหรือคู่ค้าทางธุรกิจจากภายนอกที่จะทำงานร่วมกับ Wix ในแง่ของ App Market หรือการจัดเสนอ การโฮสต์ การช่วยเหลือสนับสนุน การนำมาใช้งาน หรือการดำเนินธุรกรรมผ่านแอ็พ นอกจากนั้นนักพัฒนาจากภายนอกอาจจัดเก็บและจัดการข้อมูลที่มอบให้ผ่านแอ็พที่คุณเลือกติดตั้งในเว็บไซต์ของคุณ และอาจแบ่งปันข้อมูลเหล่านั้นกับแอ็พอื่นๆ ที่ติดตั้งในเว็บไซต์เดียวกัน ด้วยความช่วยเหลือของ WixHive ทาง Wix จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้ Wix และนักพัฒนาจากภายนอกสามารถสร้างขั้นตอนทางธุรกิจได้ โดยใช้แอ็พหรือข้อมูลที่รวบรวมได้และที่แชร์มาให้ (ดังที่ระบุข้างต้น) มาปรับปรุงการทำงานของ App Market และแอ็พที่มี และอนุญาตให้ผู้ใช้ใช้แอ็พที่เกี่ยวข้องหรือการปฏิบัติงานของ App Market

ข. การคุ้มครองข้อมูล

 

Wix แนะนำ (และในบางกรณีอาจกำหนด) ให้นักพัฒนาจากภายนอกทุกรายที่พัฒนาแอ็พใน App Market เขียนประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือคำประกาศอื่นที่บรรยายหลักปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคล ว่าแอ็พและผู้ให้บริการแอ็พ ไม่ว่าจะเป็น Wix หรือนักพัฒนาจากภายนอกก็ตาม รวบรวม แบ่งปัน และใช้ข้อมูลที่ระบุตัวปัจเจกบุคคลที่ได้รับมาอย่างไร โปรดทราบว่าการรวบรวมข้อมูลจะเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือคำประกาศของผู้ให้บริการแอ็พนั้น ยิ่งไปกว่านั้นโปรดทราบด้วยว่า Wix ไม่ดูแลหรือรับผิดชอบหลักปฏิบัติของนักพัฒนาจากภายนอก ทาง Wix จะไม่รับผิดชอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือคำประกาศของนักพัฒนาจากภายนอก เพราะฉะนั้น Wix จึงขอแนะนำให้คุณอ่านทั้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Wix และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของนักพัฒนาจากภายนอกสำหรับแต่ละแอ็พของคุณ  นอกจากนั้นการที่คุณติดตั้งแอ็พจะหมายความว่าคุณรับทราบและเห็นพ้องว่าคุณเท่านั้นที่มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อจำกัด กฎหมาย และข้อบังคับด้านข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการใช้งานแอ็พของคุณและกิจกรรมเกี่ยวกับข้อมูลอื่นๆ ที่คุณดำเนินการหรืออนุญาตให้บุคคลภายนอกดำเนินการ

 

เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมและการแบ่งปันข้อมูลของ Wix ผ่าน App Market กรุณาอ่าน

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ Wix

 

 

4. การใช้และข้อจำกัดของแอ็พ

 

ก. ข้อจำกัดในการใช้แอ็พ

 

การที่คุณใช้งาน App Market จริงหรือพยายามที่จะใช้โดยให้ละเมิดข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ อาจส่งผลให้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาและ/หรือกฎหมายแพ่ง รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงการลงโทษภายใต้บทบัญญัติการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์และการทำละเมิด ค.ศ. 1986 (Computer Fraud and Abuse Act) ในกฎหมายแห่งรัฐบาลกลางประจำสหรัฐอเมริกา ทาง Wix ขอสงวนสิทธิตามดุลพินิจที่จะตรวจสอบ ติดตาม และ/หรือบันทึกข้อมูลการใช้ App Market ของคุณ ("ข้อมูลผู้ใช้") โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบหรือขออนุญาตจากคุณล่วงหน้าด้วยวิธีที่รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงการบันทึกเนื้อหาลงคลังและ/หรือการสื่อสารที่คุณส่งผ่าน App Market ทาง Wix อาจแบ่งปันข้อมูลผู้ใช้ใดๆ ที่เราได้รับจากคุณกับองค์กรบังคับใช้กฎหมาย ร่วมกับการสอบสวนหรือการดำเนินคดีต่อกิจกรรมทางอาญาหรือที่ผิดกฎหมาย และ Wix ยังจะเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ตามกำหนดของคำสั่งศาลและ/หรือหมายเรียกพยานด้วย นอกจากนั้น Wix ยังขอสงวนสิทธิตามดุลพินิจของตนในการปรับเปลี่ยน ระงับชั่วคราว ยุติ และ/หรือหยุดการดำเนินการหรือมอบสิทธิเข้าสู่ App Market หรือส่วนใดส่วนหนึ่งชั่วคราวได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อปกป้อง App Market, Wix หรือส่วนได้ส่วนเสียของ Wix และหรือของสมาชิกและบริษัทในเครือ

 

สิทธิในการใช้ App Market หรือแอ็พใดก็ตามจะถูกจำกัดและตัดสินเพิ่มเติมตามข้อกำหนดของ Wix และข้อกำหนดและเงื่อนไขที่นักพัฒนาจากภายนอกเกี่ยวข้องเสนอให้  Wix หรือนักพัฒนาจากภายนอกขอสงวนสิทธิอื่นทั้งหมดที่ไม่ได้อนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณเห็นพ้อง ณ ที่นี้ว่าจะไม่ดำเนินการกิจกรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม: (ก) จำหน่าย, ขายต่อ, ให้เช่า, รับสิทธิใช้ หรือมอบสิทธิให้ใช้ App Market หรือแอ็พใดๆ (ข) พยายามสร้างวิศวกรรมย้อนกลับของ App Market หรือแอ็พใดๆ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม) (ค) พยายามสร้างตลาด, App Market หรือแอปพลิเคชันทดแทนหรือที่คล้ายกัน ผ่านการใช้หรือการเข้าถึงผ่าน App Market หรือแอ็พใดก็ตาม หรือ (ง) ใช้ App Market หรือแอ็พอื่นใดเพื่อจัดเก็บหรือโอนข้อมูลที่จำกัดสิทธิหรือผิดกฎหมาย รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล App Market ใดก็ตามที่ได้รับการควบคุมเพื่อส่งออกข้อมูล ภายใต้กฎหมายควบคุมการส่งออกและกฎหมายและข้อบังคับควบคุมการส่งออกข้อมูลซ้ำ เช่น (แต่ไม่จำกัดเพียง) ข้อบังคับการบริหารการส่งออก (Export Administration Regulations) ซึ่งได้รับการดูแลจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา, การคว่ำบาตรทางการค้าและเศรษฐกิจ (Trade and Economic Sanctions) ซึ่งดูแลโดยสำนักงานกระทรวงการคลังสหรัฐของหน่วยควบคุมทรัพย์สินต่างชาติ และ International Traffic in Arms Regulations ("ITAR") ที่กำกับดูแลโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ข. การลบแอ็พหรือการไม่มีแอ็พเสนอ

 

แอ็พทั้งหมดจะมีให้คุณเลือกใน App Market ตราบเท่าที่ Wix ได้รับสิทธิให้เสนอแอ็พนั้น หรือในกรณีที่เป็นแอ็พของ Wix เองจะตราบเท่าที่ Wix ตัดสินใจเสนอแอ็พนั้นตามดุลพินิจของตน ฉะนั้น Wix จึงขอสงวนสิทธิที่จะลบหรือระงับการเสนอแอ็พชั่วคราวจาก App Market ด้วยเหตุผลใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องมอบคำอธิบายหรือแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า โปรดตรวจดู App Market เป็นระยะๆ เพื่อบ่งว่าในขณะนี้มีแอ็พนั้นให้เลือกหรือไม่ นอกจากนั้นแล้วหากบัญชีของคุณที่ Wix ถูกปิดใช้งานหรือเข้าถึงในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณอาจถูกขัดขวางมิให้เข้าถึง App Market หรือไฟล์หรือแอ็พใดที่เชื่อมโยงกับบัญชี Wix ของคุณ Wix ไม่มอบคำรับรอง การรับประกัน หรือประกันใดๆ เกี่ยวกับความสามารถที่จะจัดเก็บข้อมูลไว้ใน App Market หรือให้เป็นส่วนหนึ่งของ App Market (หรือแอ็พใดที่มีเสนอ) กรุณาแบ็คอัพข้อมูลที่อาจถูกจัดเก็บใน App Market (หรือแอ็พอื่น) ทาง Wix จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่สูญหายไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 

ค. คำสงวนสิทธิ์การรับประกัน

 

WIX มอบ APP MARKET และทุกแอ็พไม่ว่าจะพัฒนาโดย Wix หรือโดยนักพัฒนาจากภายนอกในลักษณะ "ตามที่เป็น" "ตามทุกข้อผิดพลาดที่ปรากฏ" และ "ตามที่มี" ฉะนั้นเมื่อคุณเข้าถึง ติดตั้ง หรือใช้แอ็พ จะถือว่าคุณกระทำไปด้วยความสมัครใจและยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับแอ็พนั้น WIX ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดทั้งที่ประกาศอย่างชัดเจนหรือโดยนัยตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้อย่างเต็มที่ และตามที่เกี่ยวข้องกับ APP MARKET (หรือแอ็พใดในนั้นที่มีเสนอ) รวมทั้งการรับประกันโดยนัยหรือสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความพยายามดั่งแรงงาน การไม่ละเมิด หรือการรับประกันโดยนัยอื่นใดภายใต้กฎหมายแม่แบบที่ว่าด้วยธุรกรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (UNIFORM COMPUTER INFORMATION TRANSACTIONS ACT หรือ UCITA) ตามที่แต่ละรัฐบัญญัติไว้

 

ง. การจำกัดการรับผิดชอบความเสียหาย

 

ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม ทาง WIX จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม ลักษณะพิเศษ โดยบังเอิญ โดยเป็นผลที่ตามมา อันเป็นตัวอย่าง หรือเชิงลงโทษ รวมทั้งความเสียหายจากข้อมูล กำไร หรือรายได้ที่สูญหาย แม้ว่า WIX จะทราบหรือน่าจะทราบว่าอาจเกิดความเสียหายเหล่านั้น และถึงแม้ว่าความเสียหายโดยตรงจะไม่เพียงพอต่อการชดใช้เยียวยาก็ตาม ยิ่งไปกว่านั้นสำหรับความเสียหายหรือการรับผิดชอบความเสียหายใดทั้งหมดทั้งปวง WIX จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการใช้ APP MARKET หรือส่วนใดที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ในจำนวนเงินที่มากไปกว่าจำนวนที่คุณชำระให้กับ WIX ในช่วง 12 เดือน ก่อนที่เหตุการณ์ที่ต้องรับผิดชอบความเสียหายจะเกิดขึ้น

 

จ. การเปลี่ยนแปลง

 

WIX อาจปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของ Wix รวมทั้งข้อกำหนดในการใช้งาน App Market เหล่านี้ได้ทุกเมื่อ  การปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะออกผลบังคับใช้ทันทีที่ประกาศให้ทราบ ซึ่งอาจกระทำได้โดยการโพสต์ข้อกำหนดที่ถูกปรับเปลี่ยนลงใน WEBAPP MARKET ของ WIX หรือการประกาศแจ้งโดยตรงผ่านทางอีเมลไปยังที่อยู่ที่คุณมอบให้ การใช้ App Market รวมทั้งการเข้าถึงแอ็พหลังจากที่มีคำประกาศจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและยังคงยอมรับข้อกำหนดในการใช้งาน App Market เหล่านี้ (ซึ่งจะมีผลในขณะนั้น) ต่อไป ทาง WIX ขอแนะนำให้คุณตรวจดูข้อกำหนดของ Wix รวมทั้งข้อกำหนด APP MARKET เป็นระยะๆ

 

 

5. ปกิณกะ

 

ก. การระงับข้อพิพาทและการสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่ม

 

ตามสิทธิของ Wix ที่จะขอคำสั่งชั่วคราวและยกเว้นส่วนที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องถือว่าต้องห้าม คุณเห็นพ้อง ณ ที่นี้ว่าจะระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับหรืออันเป็นผลมาจากข้อกำหนดในการใช้งาน App Market เหล่านี้หรือจากประสิทธิภาพการทำงานของ Wix ตามที่จะอธิบายให้ทราบในมาตรานี้ คุณมีสิทธิยื่นข้อพิพาทกับ Wix ได้โดยส่งคำประกาศอย่างเป็นรายลักษณ์อักษรมาที่ abuse@wix.comโดยให้ระบุเนื้อหาของข้อพิพาทนั้นให้ละเอียดที่สุด ถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่คุณประสงค์ และโดยให้ส่งเอกสารใดก็ตามที่คุณคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ Wix มาให้เพื่อใช้ตรวจสอบเพื่อระงับข้อพิพาทนั้น หากเราไม่สามารถระงับข้อพิพาทได้ด้วยการต่อรองอย่างสุจริตใจภายในเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันที่เราได้รับคำประกาศอย่างเป็นรายลักษณ์อักษรของคุณ คุณเห็นพ้อง ณ ที่นี้ว่าข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวกับหรืออันเป็นผลมาจากข้อกำหนดในการใช้งาน App Market เหล่านี้หรือจากประสิทธิภาพการทำงานของ Wix จะต้องได้รับการอนุญาโตตุลาการอย่างผูกมัดเท่านั้น ตามกฎหมายอนุญาโตตุลาการแห่งรัฐบาลกลาง (Federal Arbitration Act) และกฎเกณฑ์การกำกับดูแลของสมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริกา (American Arbitration Association หรือ AAA)

ดูกฎเกณฑ์ของ AAA ได้ที่ www.adr.org หรือโทร. (877) 495-4185) การอนุญาโตตุลาการดังกล่าวจะเกิดขึ้นในเทศมณฑลหรือเทศบาล ณ จุดที่เรามีที่อยู่หลักทางธุรกิจหรือที่ตั้งอื่นที่เราเห็นพ้องร่วมกัน เราอาจเห็นพ้องร่วมกันด้วยก็ได้ว่าจะดำเนินการอนุญาโตตุลาการทางโทรศัพท์หรือการส่งเอกสารอย่างเป็นรายลักษณ์อักษร โดยไม่ขัดแย้งกับประเด็นใดในมาตรานี้ เราอาจนำข้อพิพาทใดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สินของเราหรือการที่คุณใช้งาน App Market ในทางที่ผิดมาขึ้นต่อศาลที่มีอํานาจที่จะพิจารณาพิพากษาคดี นอกจากนั้นแล้วคุณยังเห็นพ้อง ณ ที่นี้ด้วยว่า (๑) คุณหรือบุคคลใดในนามของของคุณจะยื่นฟ้องร้อง Wix เป็นรายบุคคลเท่านั้นและจะไม่ฟ้องร้องในฐานะโจทก์หรือในฐานะสมาชิกของการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือการดำเนินคดีแบบตัวแทนสิทธิเรียกร้อง และ (๒) ในการอนุญาโตตุลาการหรือการดำเนินคดีในศาล อนุญาโตตุลาการหรือผู้พิพากษาอาจไม่รวบรวมการฟ้องร้องจากบุคคลมากกว่าหนึ่งคน และอาจไม่สอบสวนการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือการดำเนินคดีแบบตัวแทน นอกจากนั้นคุณยังเห็นพ้องด้วยว่า Wix มีสิทธิเรียกค่าธรรมเนียมทนายความจากคุณ

ข. การสละสิทธิ์และการเป็นโมฆะเพียงบางส่วน  

 

การที่ Wix ไม่ยืนกรานว่าคุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดในการใช้งาน App Market เหล่านี้อย่างเคร่งครัดจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์อื่นใดที่ตามมา หรือถือเป็นข้อบกพร่องหรือความล้มเหลวในการดำเนินการ หากศาลที่มีอํานาจที่จะพิจารณาพิพากษาคดีตัดสินให้ส่วนใดในข้อกำหนดในการใช้งาน App Market เป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือตามคำสั่งศาล รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงคำสงวนสิทธิ์การรับประกันและการรับผิดชอบความเสียหายที่จำกัดที่เอ่ยไว้ข้างบน บทบัญญัติที่ไม่เป็นโมฆะและมีผลบังคับที่ตรงกับเจตนาของบทบัญญัติดั้งเดิมอย่างชัดเจนจะมีผลเหนือกว่าบทบัญญัติที่เป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับนั้น และข้อกำหนดในการใช้งาน App Market ที่เหลือจะมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม

 

ค. ทั่วไป

 

ข้อกำหนดในการใช้งาน App Market เหล่านี้ได้รับการจัดทำขึ้นและจะผ่านการอนุมานและบังคับใช้ตามกฎหมายแห่งรัฐอิสราเอล โดยไม่คำนึงถึงหลักการการขัดแย้งกันของกฎหมายที่อาจมี การเรียกร้องสิทธิและข้อพิพาททุกประการระหว่างคุณและ Wix ที่เป็นผลทั้งหมดหรือบางส่วนจากเว็บไซต์ของ Wix จะได้รับการตัดสินโดยศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีซึ่งตั้งอยู่ในกรุง Tel Aviv ประเทศอิสราเอลเท่านั้น คุณและ WIX เห็นพ้องว่ามูลคดีที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวโยงกับข้อกำหนดในการใช้งาน App Market เหล่านี้จะต้องเริ่มดำเนินคดีภายในเวลาหนึ่ง (1) ปีหลังจากที่เกิดมูลคดีนั้นขึ้น มิฉะนั้นมูลคดีดังกล่าวจะถูกปฏิเสธอย่างถาวร

นอกจากนี้จะไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Wix ในลักษณะของการร่วมทุน คู่ค้าธุรกิจ การว่าจ้าง หรือบริษัทตัวแทนจากข้อกำหนดในการใช้งาน App Market หรือจากการที่คุณใช้งาน App Market หัวเรื่องที่ปรากฏมีไว้ให้เพื่อความสะดวกเท่านั้น ข้อกำหนดในการใช้งาน App Market รวมทั้งข้อกำหนดของ Wix ทำหน้าที่แทนข้อตกลงทั้งหมดที่คุณและ Wix มีในแง่ของการใช้ App Market และมีผลบังคับใช้แทนการสื่อสารและข้อเสนอใดระหว่างคุณและ Wix (เกี่ยวกับ App Market) ที่มีอยู่และ/หรือที่ใช้ก่อนหน้า ไม่ว่าจะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางวาจา หรือเป็นรายลักษณ์อักษร คุณไม่สามารถมอบหรือโอนสิทธิใดๆ ของคุณภายใต้ข้อกำหนดในการใช้งาน App Market หากไม่ได้รับคำยินยอมอย่างเป็นรายลักษณ์อักษรจาก Wix เสียก่อน ซึ่ง Wix อาจปฏิเสธได้ตามดุลพินิจของตน

bottom of page